Make your own free website on Tripod.com

The Varanasi Family Tree

At Belluguntha, Late V.Ramamurty Patro married V.Saraswati and their family consists of  :

Sons

Daughters
V.Satyanarayana Patro Karpura
V.Nageswar Patro (MY DAD) Sushila
V.Prasanna Kumar Patro  
V.Sankar Narayan Patro
V.Jagannath Patro

While at Berhampur, Late Kumar Swamy married Draupadi and their family consists of :

Sons

Daughters
Chandra M.R. Kintala Pramila Devi(MY MOM)
Kintala Prakash Rao Uma Devi
Kintala Seshagiri Rao  

In 1972 V.Nageswar Patro married Pramila Devi and their two kids are    :

V.Venkateswar Patro (that's ME!) and V.Swarupa(My Sister)

Also listed are my near and dear cousins : 

Paternal Maternal
Ch. Laxmi Narayan Patro V.Suneeta
Ch. Mangama K.Lakshmi
V.Srinivas Patro V.Sateesh
Ch. Shoba K. Lavanya (My WIFE)
V.Leena K.Sreelata
Ch. Suprabha Kumar Swami
V.Ruma K.Vindiya
V.Saila K.Manoj Kumar
V.Balaji Patro K.Manisha
V.Sharmila  
V.Kanha  
V.Roshan Kumar